عموما این سرور مجازی ها موجود هستند ولی جهت بررسی، قبل از خرید لطفا با پشتیبانی موجود بودن را بررسی کنید. این سرورها قابلیت کنسلی بعد از خرید و پنل مدیریتی در سایت بلوسرور ندارند، فقط دسترسی vnc دارند.

512MB - (27 کشور) 0 Available
250,000 تومان Monthly
512MB Ram DDR4/ DDR3
1vCpu
10GB SSD
ترافیک 500GB
port 1Gbps
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
1GB - (27 کشور) 0 Available
560,000 تومان Monthly
1GB Ram DDR4/ DDR3
1vCpu
30GB SSD
ترافیک 1.5TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
2GB-2C - (27 کشور) 0 Available
600,000 تومان Monthly
2GB Ram DDR4/ DDR3
2vCpu
40GB SSD
ترافیک 2TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
4GB-2C - (27 کشور) 0 Available
770,000 تومان Monthly
4GB Ram DDR4
2vCpu
20GB SSD
ترافیک 2.5TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
2GB-4C - (27 کشور) 0 Available
770,000 تومان Monthly
2GB Ram DDR4
4vCpu
20GB SSD
ترافیک 2.5TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
Order Now Free Setup