امکان تعویض سرور به همراه آی پی در این سرورها ممکن است و در صورت اتمام ترافیک، سرور جدید داده میشود. در صورت بروز مشکلات آی پی، سرور حذف میشود و سرور دیگری با آی پی جدید ایجاد میشود. اگر آی پی بعدی مسدود باشد، 1000 تومان برای هر بار ایجاد سرور تا رسیدن به آی پی سالم لحاظ میشود.

Linode-1GB ram 0 موجود است
قیمت 590,000 تومان ماهانه
Linode
1GB Ram DDR4
1vCPU
25GB NVME
900GB Traffic - Port 40in/1out Gbps - ipv4+ipv6
فقط ترافیکی خروجی از سرور محاسبه میشود.
11 دیتاسنتر


▣ در صورت بروز مشکلات آی پی، سرور حذف میشود و سرور دیگری با آی پی جدید ایجاد میشود. اگر آی پی بعدی مسدود باشد، 1000 تومان برای هر بار ایجاد سرور تا رسیدن به آی پی سالم لحاظ میشود.
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات نت اسکن، تورنت، بروت فورس و ...ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
Vultr-1GB ram 0 موجود است
قیمت 660,000 تومان ماهانه
Vultr
1GB Ram DDR4
1vCPU
25GB NVME
900GB Traffic - port 1 Gbps - ipv4+ipv6
فقط ترافیکی خروجی از سرور محاسبه میشود.
30 دیتاسنتر


▣ در صورت بروز مشکلات آی پی، سرور حذف میشود و سرور دیگری با آی پی جدید ایجاد میشود. اگر آی پی بعدی مسدود باشد، 1000 تومان برای هر بار ایجاد سرور تا رسیدن به آی پی سالم لحاظ میشود.
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات نت اسکن، تورنت، بروت فورس و ...ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
Linode-2GB ram 0 موجود است
قیمت 1,360,000 تومان ماهانه
Linode
2GB Ram DDR4
1vCPU
50GB NVME
1.8TB Traffic - Port 40in/1out Gbps - ipv4+ipv6
فقط ترافیکی خروجی از سرور محاسبه میشود.
11 دیتاسنتر


▣ در صورت بروز مشکلات آی پی، سرور حذف میشود و سرور دیگری با آی پی جدید ایجاد میشود. اگر آی پی بعدی مسدود باشد، 1000 تومان برای هر بار ایجاد سرور تا رسیدن به آی پی سالم لحاظ میشود.
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات نت اسکن، تورنت، بروت فورس و ...ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان