عموما این سرور مجازی ها موجود هستند ولی جهت بررسی، قبل از خرید لطفا با پشتیبانی موجود بودن را بررسی کنید. این سرورها پنل مدیریتی در سایت بلوسرور ندارند، فقط دسترسی vnc دارند. اگر آشنایی برای استفاده و فعالیت خود ندارید، لطفا از پشتیبانی مشاوره بگیرید

DC2-1GB 0 موجود است
شروع از 725,000 تومان ماهانه
1GB Ram DDR4/ DDR3
1vCpu
30GB SSD
ترافیک 1.5TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ عموما این سرور مجازی ها موجود هستند ولی جهت بررسی، قبل از خرید لطفا با پشتیبانی موجود بودن را بررسی کنید.
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
▣ ترافیک این سرورها مناسب وی پی ان و استفاده ترافیک زیاد نیست و باید ترافیک سرور را بصورت منصفانه در طول ماه مصرف کنید.
سفارش دهید ستاپ رایگان
DC2-2GB-2C 0 موجود است
شروع از 1,130,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4/ DDR3
2vCpu
40GB SSD
ترافیک 2TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ عموما این سرور مجازی ها موجود هستند ولی جهت بررسی، قبل از خرید لطفا با پشتیبانی موجود بودن را بررسی کنید.
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
▣ ترافیک این سرورها مناسب وی پی ان و استفاده ترافیک زیاد نیست و باید ترافیک سرور را بصورت منصفانه در طول ماه مصرف کنید.
سفارش دهید ستاپ رایگان
DC2-4GB-2C 0 موجود است
شروع از 1,400,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
2vCpu
20GB SSD
ترافیک 2.5TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ عموما این سرور مجازی ها موجود هستند ولی جهت بررسی، قبل از خرید لطفا با پشتیبانی موجود بودن را بررسی کنید.
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
▣ ترافیک این سرورها مناسب وی پی ان و استفاده ترافیک زیاد نیست و باید ترافیک سرور را بصورت منصفانه در طول ماه مصرف کنید.
سفارش دهید ستاپ رایگان
DC2-2GB-4C 0 موجود است
شروع از 1,400,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
4vCpu
20GB SSD
ترافیک 2.5TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ عموما این سرور مجازی ها موجود هستند ولی جهت بررسی، قبل از خرید لطفا با پشتیبانی موجود بودن را بررسی کنید.
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
▣ ترافیک این سرورها مناسب وی پی ان و استفاده ترافیک زیاد نیست و باید ترافیک سرور را بصورت منصفانه در طول ماه مصرف کنید.
سفارش دهید ستاپ رایگان