512 مگابایت رم - (27 کشور)
185,000 تومان ماهانه
512MB Ram DDR4
1vCpu
10GB SSD
ترافیک 500GB
port 1Gbps
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
1 گیگابایت رم - (27 کشور)
330,000 تومان ماهانه
1GB Ram DDR4
1vCpu
30GB SSD
ترافیک 1.5TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
2 گیگابایت رم - (27 کشور)
440,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
2vCpu
40GB SSD
ترافیک 2TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - (27 کشور)
530,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
2vCpu
20GB SSD
ترافیک 2.5TB
port 1Gbps
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن، تورنت و ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان