2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu)
480,000 تومان Monthly
2GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu)
770,000 تومان Monthly
2GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu)
560,000 تومان Monthly
3GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu)
960,000 تومان Monthly
3GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu)
800,000 تومان Monthly
4GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu)
960,000 تومان Monthly
4GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup