2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu)
450,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu)
700,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu)
510,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu)
830,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu)
690,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu)
810,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان