1 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux
230,000 تومان ماهانه
1GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux
300,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux
370,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux (1cpu)
540,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux (2cpu)
520,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
8 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux
830,000 تومان ماهانه
8GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ تحویل 30 دقیقه الی 12 ساعت
▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان