1 گیگابایت رم - NL,RU,US,CA - Linux 0 موجود است
300,000 تومان ماهانه
1GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس
نامحدود - Port 50 Mbps


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux 0 موجود است
380,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس
نامحدود - Port 50 Mbps


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux 0 موجود است
395,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس
نامحدود - Port 50 Mbps


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux (1cpu) 0 موجود است
585,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس
نامحدود - Port 50 Mbps


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux (2cpu) 0 موجود است
560,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس
نامحدود - Port 50 Mbps


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
8 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux 0 موجود است
990,000 تومان ماهانه
8GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس
نامحدود - Port 50 Mbps


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان