1 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux
250,000 تومان ماهانه
1GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux
320,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux
395,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux (1cpu)
585,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux (2cpu)
560,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
8 گیگابایت رم - NL,RU,US - Linux
990,000 تومان ماهانه
8GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان