2 گیگابایت رم - KAZ - Windows (1cpu) 0 Available
480,000 تومان Monthly
2GB Ram DDR4
1Cpu E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
2 گیگابایت رم - KAZ - Windows (2cpu) 0 Available
770,000 تومان Monthly
2GB Ram DDR4
2Cpu E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
3 گیگابایت رم - KAZ - Windows (1cpu) 0 Available
740,000 تومان Monthly
3GB Ram DDR4
1Cpu E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
3 گیگابایت رم - KAZ - Windows (2cpu) 0 Available
960,000 تومان Monthly
3GB Ram DDR4
2Cpu E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
4 گیگابایت رم - KAZ - Windows (1cpu) 0 Available
800,000 تومان Monthly
4GB Ram DDR4
1Cpu E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
4 گیگابایت رم - KAZ - Windows (2cpu) 0 Available
960,000 تومان Monthly
4GB Ram DDR4
2Cpu E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup