1 گیگابایت رم - KAZ - Linux 0 موجود است
300,000 تومان ماهانه
1GB Ram DDR4
1Cpu E5-269x V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
2 گیگابایت رم - KAZ - Linux 0 موجود است
320,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
1Cpu E5-269x V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم - KAZ - Linux 0 موجود است
395,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
1Cpu E5-269x V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - KAZ - Linux (1cpu) 0 موجود است
585,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
1Cpu E5-269x V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - KAZ - Linux (2cpu) 0 موجود است
560,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
2Cpu E5-269x V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
8 گیگابایت رم - KAZ - Linux 0 موجود است
990,000 تومان ماهانه
8GB Ram DDR4
2Cpu E5-269x V4
25GB SSD NVME
لینوکس


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان