2 گیگابایت رم ایران - iran 0 موجود است
300,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
2Core Xeon 2680 v4 vCpu
20GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
سفارش دهید ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم ایران - iran 0 موجود است
340,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
3Core Xeon 2680 v4 vCpu
30GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
سفارش دهید ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم ایران - iran 0 موجود است
380,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
4Core Xeon 2680 v4 vCpu
40GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
سفارش دهید ستاپ رایگان
5 گیگابایت رم ایران - iran 0 موجود است
440,000 تومان ماهانه
5GB Ram DDR4
5Core Xeon 2680 v4 vCpu
50GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
سفارش دهید ستاپ رایگان
6 گیگابایت رم ایران - iran 0 موجود است
500,000 تومان ماهانه
6GB Ram DDR4
6Core Xeon 2680 v4 vCpu
60GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
سفارش دهید ستاپ رایگان
8 گیگابایت رم ایران - iran 0 موجود است
560,000 تومان ماهانه
8GB Ram DDR4
8Core Xeon 2680 v4 vCpu
60GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
سفارش دهید ستاپ رایگان