2 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7
170,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
CPU 2 Core i9 / Ryzen 7
هارد 25GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند
سفارش ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7
200,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
CPU 3 Core i9 / Ryzen 7
هارد 35GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7
230,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
CPU 4 Core i9 / Ryzen 7
هارد 50GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند
سفارش ستاپ رایگان
5 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7
260,000 تومان ماهانه
5GB Ram DDR4
CPU 5 Core i9 / Ryzen 7
هارد 65GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند
سفارش ستاپ رایگان
6 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7
310,000 تومان ماهانه
6GB Ram DDR4
CPU 6 Core i9 / Ryzen 7
هارد 80GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند
سفارش ستاپ رایگان
8 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7
370,000 تومان ماهانه
8GB Ram DDR4
CPU 8 Core i9 / Ryzen 7
هارد 80GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند
سفارش ستاپ رایگان