استفاده از سرور مجازی ایران برای تونل زدن و وی پی ان ممنوع است و ترافیک سرورها 1-10 است. استفاده از سرور مجازی ایران برای تونل زدن و وی پی ان ممنوع است و ترافیک سرورها 1-10 است.

4 گیگابایت رم ایران - iran 0 Available
290,000 تومان Monthly
4GB Ram DDR4
4Core Xeon 2680 v4 vCpu
40GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
Order Now Free Setup
5 گیگابایت رم ایران - iran 0 Available
350,000 تومان Monthly
5GB Ram DDR4
5Core Xeon 2680 v4 vCpu
50GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
Order Now Free Setup
6 گیگابایت رم ایران - iran 0 Available
400,000 تومان Monthly
6GB Ram DDR4
6Core Xeon 2680 v4 vCpu
60GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
Order Now Free Setup
8 گیگابایت رم ایران - iran 0 Available
450,000 تومان Monthly
8GB Ram DDR4
8Core Xeon 2680 v4 vCpu
60GB SSD NVME
ترافیک نامحدود غیر دانلود به سرور


این سرورها برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس، نصب برنامه هستند.


انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، سرور VPN، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.
Order Now Free Setup